Als eigenaar (ook wel landlord genoemd) van een dak en/of mast locatie met een huurovereenkomst, is het van groot belang om te begrijpen wat er nu precies in de overeenkomst staat en wat dit eventueel voor gevolgen voor u heeft.

Omdat de juridische taal uit de overeenkomst soms lastig te begrijpen is, hebben we voor u de meest voorkomende termen uit de overeenkomst op een rij gezet en uitgelegd.

Uit het bestuderen van duizenden huurovereenkomsten zijn de volgende termen de meeste voorkomende: Zakelijk recht, Doel/ Gebruik, Looptijd, Beëindiging, Retributie, Vergunningen/ Belastingen, Nutsvoorzieningen, Aansprakelijkheid, Onderverhuur en Allonge/ Addendum

 • ZAKELIJK RECHT
  De provider zal in de meeste gevallen op uw perceel/ pand een recht van opstal vestigen. Dit is een beperkt recht waarbij de opstaller (provider) gebouwen, werken of beplantingen mag aanbrengen op de onroerende zaak van een ander (uw perceel/ gebouw). Het recht van opstal ontstaat door vestiging van een notariële akte. Samen met de akte zal de provider ook toegang nodig hebben tot het gehuurde, onder andere voor de aanleg van kabels, kasten, behuizingen en natuurlijk zend- en ontvangstinstallaties.
  Aan de huurovereenkomst gehechte tekeningen geven een duidelijke beschrijving van de gehuurde ruimte(s) en/of gedeelte(s) waarop bovenstaande apparatuur zal komen te staan.
 • DOEL/ GEBRUIK
  In dit punt van de overeenkomst staat specifiek wat het doel van de provider is: het aanbrengen, hebben, exploiteren, onderhouden en uitbreiden van de zend- en ontvangst installaties binnen het gehuurde. De apparatuur omvat: antennes, antennedragers, schotels, kabels, kasten, behuizingen, bliksemafleidingsapparatuur, veiligheidsvoorzieningen etc.

 

 • LOOPTIJD
  Dit punt van de overeenkomst geeft aan wat de initiële looptijd van de overeenkomst is, in de meeste gevallen 15 jaar. Deze treedt vaak in werking op de datum van ondertekening door beide partijen of per datum van aanvang bouw. In de meeste gevallen wordt de looptijd aan het einde van de 15 jaar onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens 5 jaar.
  Initiële looptijden en verlengingen kunnen per contract verschillen, ook is voor sommige overeenkomsten schriftelijk toestemming van u als verhuurder nodig om het contract te verlengen.
 • BEËINDIGING
  Dit deel wordt ook wel beschouwd als het belangrijkste onderdeel van iedere overeenkomst. Maar tegelijkertijd helaas ook vaak het meest onbegrepen onderdeel voor u als verhuurder.Ondanks dat de overeenkomst meestal een looptijd van 15 jaar heeft, en de verlengingen een looptijd van 5 jaar, behoudt een provider/ huurder zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van in de meeste gevallen 2 maanden. Dit maakt het dus een onzekere bron van inkomsten, en is uw overeenkomst dus eigenlijk evenveel waard als de laatst ontvangen huur.
 • RETRIBUTIE
  Dit deel van de overeenkomst is voor u wellicht het meest interessant. Namelijk de retributie die u ontvangt van de provider. Meestal wordt deze retributie, per maand/kwartaal of per jaar betaald vooruitbetaald vanaf het moment dat de overeenkomst is ingegaan. Normaal gesproken betaalt de provider u per maand/ kwartaal of per jaar het overeengekomen bedrag per de datum van aanvang van de overeenkomt. Ook zal de huur in de meeste gevallen geïndexeerd worden om inflatie van het te ontvangen bedrag te voorkomen.
 • VERGUNNINGEN/BELASTINGEN
  Benodigde toestemmingen/vergunningen worden door de provider aangevraagd. Daar waar nodig verleent u als verhuurder medewerking aan het verkrijgen van de noodzakelijke toestemmingen/ vergunningen. Kosten voor de aanvraag en verstrekking van vergunningen en gemeentelijke heffingen of belastingen met betrekking tot de apparatuur van de provider, uitgezonderd heffingen op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken, zijn voor rekening van de provider. U bent wel verplicht de provider schriftelijk te informeren van de in rekening gebrachte kosten. Bij in gebreke blijven zult u de betreffende heffingen of belastingen zelf moeten voldoen.
 • NUTSVOORZIENINGEN
  Provider zal in de meeste gevallen zelf een elektriciteitsvoorziening aanleggen. De kosten voor aanleg zijn voor de provider en de energiekosten zullen dan rechtstreeks aan het energiebedrijf worden voldaan. In de andere gevallen zal de provider u een voorschotnota voldoen.
 • AANSPRAKELIJKHEID
  Ook dit onderdeel van de overeenkomst is erg belangrijk voor u als verhuurder. Het beschermt u tegen schade op, in of aan het gehuurde deel van uw perceel. De provider zal proberen te allen tijde schade te voorkomen bij de uitvoering van de in de overeenkomst genoemde bezigheden. Op eigen opzet of grove schuld na, zal de provider in de meeste gevallen aansprakelijk zijn voor de schade, indien deze aantoonbaar in verband staat met de aanwezige apparatuur.
 • ONDERVERHUUR
  Vaak is in de overeenkomst opgenomen dat de provider het recht heeft om het gehuurde in (mede)gebruik te geven aan een (of meerdere) andere providers. Ook het overdragen van de overeenkomst aan een andere provider is in veel gevallen mogelijk.
 • ALLONGE/ ADDENDUM
  Een Allonge of addendum is een toevoeging/ aanvulling op de reeds bestaande overeenkomst. Deze maakt na ondertekening van beide partijen deel uit van de overeenkomst. Een addendum wordt bijvoorbeeld afgesloten als er extra apparatuur geplaatst zal worden, of wanneer er een extra provider plaats neemt op het perceel. In veel gevallen zal dit ook een verandering van de te ontvangen huurpenningen betekenen. Afhankelijk van de afspraken in de overeenkomst kan een wijziging qua apparatuur ook een wijziging in de huurprijs betekenen.Dit document dient slechts als een samenvatting van een aantal belangrijke passages uit uw overeenkomst met de provider. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Mocht u verdere uitleg willen over niet benoemde passages, heeft u vragen over uw eigen overeenkomst, of heeft u net een voorstel van een provider gehad en wilt u deze bespreken met een partij die kennis van zaken heeft? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@apwnetherlands.nl , dan gaan wij samen met u kijken of wij kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen.